Časté dotazy

 

 1. Kolik stojí projektová dokumentace na „běžný“ rodinný dům?

Na tuto, velmi často úvodní otázku, nelze jednoznačně odpovědět! Je to, jako byste zavolali do autosalonu a zeptali se, kolik stojí takové běžné auto?…

Cena je ovlivněna mnoha vstupními faktory, Vašimi požadavky a představami, stupněm projektové dokumentace (typem projektu), velikostí a technickým vybavením domu, případnými přidruženými stavbami atd…

Proto, pro naši jednoznačnou a seriózní odpověď, nás prosím kontaktujte. Na nezávazné schůzce si můžeme upřesnit Vaše požadavky a konkretizovat Vaše zadání stavebního záměru.

Na základě tohoto Vám vypracujeme přesnou cenovou nabídku s celkovou cenou, za kterou jsme schopni zpracovat Vaše požadavky k Vaší plné spokojenosti.

 

 1. Jaké jsou typy projektů?

Podle účelu a stupně podrobnosti rozlišujeme několik tzv. „stupňů dokumentace“.

Základní dělení:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení /nebo pro ohlášení stavby/ (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Zjednodušená dokumentace stavby – pasport stavby
 • Dokumentace bouracích prací (DBP)

Kromě studie závazně stanovuje u všech typů dokumentace jejich rozsah a obsah stavební zákon, resp. prováděcí právní předpis – vyhláška.

 

 1. Jaký projekt potřebuji, k čemu je dobrý?

Vašim prvním krokem před zahájením projektových prací je kontakt s projektantem a kontakt se stavebním úřadem (zajišťujeme klientům v rámci inženýrské činnosti).

Projektová dokumentace neslouží jen pro vydání souhlasu stavebního úřadu a vlastnímu povolení stavby, ale také jako podklad pro stavební firmu ke správnému provedení díla.

Projektová dokumentace se liší dle účelu a rozpracovanosti – tzv. stupeň dokumentace.

Nejčastěji se setkáte s dokumentací pro územní rozhodnutí, stavební povolení či dokumentací pro provedení stavby.

Dokumentace pro stavební povolení je víceméně v menší podrobnosti oproti dokumentaci pro provádění stavby a je určena pro posouzení stavebním úřadem a následné vydání stavebního povolení (případně souhlasu s ohlášenou stavbou). Tato dokumentace není ze své podstaty vhodná pro realizaci.

Oproti ní je dokumentace pro provádění stavby podrobnější, slouží již jako podklad pro stavební firmu a umožňuje dle ní stavbu zrealizovat.

Můžete se setkat s tzv. jednostupňovým projektem, jedná se o rozpracovanější dokumentaci pro stavební povolení, dle které se dá obecně stavět. Minimálně tento typ dokumentace Vám doporučujeme.

 

Typy jednotlivých dokumentací

A. STUDIE STAVBY

Nevyžaduje ji stavební zákon (tzn., není dán ani její rozsah), jen výjimečně ji může vyžadovat např. stavební úřad či ústav památkové péče.

Je to předprojektová část dokumentace zpracovávající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich soubor.

Studie stavby navrhuje dispoziční řešení, včetně účelu jednotlivých místností, umístění navrhovaného objektu na konkrétním pozemku a jeho orientaci vůči světovým stranám.

Cílem studie je, dle Vašich představ, navrhnout objekt tak, aby splňoval veškeré Vaše požadavky, co se týče vlastního dispozičního řešení i vnějších vizuálních parametrů.

V případě Vašeho požadavku může být součástí studie i vizualizace.

 

B. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)

Tuto dokumentaci již vyžaduje stavební zákon a prováděcí vyhláškou jednoznačně definuje její obsah a rozsah. Dokladovou část stanoví místně příslušný stavební úřad.

Tento stupeň dokumentace slouží k umístění stavby včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. V některých případech může být nahrazena společnou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

C. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP), případně dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Obsah a rozsah stanovuje stavební zákon v prováděcí vyhlášce. Dokladovou část stanoví místně příslušný stavební úřad.

Tento stupeň dokumentace slouží k vlastnímu povolení stavby. Je již podrobnější než dokumentace pro územní rozhodnutí. Obsahuje materiálové a technické řešení objektu, včetně všech technických rozvodů (ZTI, VZT, vytápění, elektroinstalace) a přípojek inženýrských sítí.

 

D. DOKUMENTACE PRPO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Obsah a rozsah této dokumentace stanovuje stavební zákon v prováděcí vyhlášce. Zákon stanovuje povinnost mít realizační dokumentaci jen ve výjimečných případech - u zvláště složitých staveb anebo u státních zakázek.

Tato dokumentace již zpracovává stavební záměr do všech podrobností. Je ideálním podkladem pro sestavení podrobného položkového rozpočtu, včetně přesného výkazu prvků, včetně prvků PSV, výztuže, jednotlivých technických částí stavby – vytápění, elektroinstalace, ZTI, VZT apod.

Stavět bez dokumentace, pro provádění stavby a položkového rozpočtu sestaveného dle této dokumentace, pro Vás znamená úsporu při přípravě stavby ve výši desetitisíců, nicméně při realizaci můžete přijít o desetitisíce až statisíce vlivem chyb realizační firmy, nesprávně řešených detailů a návazností, vlivem množství víceprací, nečitelných a nedohledatelných nárůstů objemů výkazů jednotlivých položek.

Další výdaje navíc pro Vás mohou znamenat opětovné předělávání věcí „doprojektovávaných“ na stavbě živnostníky a stavebními firmami.

Jednoznačně bychom tento stupeň dokumentace doporučovali každému, kdo nedisponuje stavebním vzděláním (minimálně dokumentaci jednostupňovou).

 

 1. Jaké budou realizační náklady na Vaši stavbu?

Přibližné stavební náklady lze stanovit propočtem na základě tzv. cenových ukazatelů. Cenové ukazatele, nebo také ceny podle účelových jednotek, jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a dílčích stavebních objektů.

V případě požadavku lze detailně stavební záměr ocenit položkovým rozpočtem včetně výkazu výměr. Tímto je dána přesná rozpočtová cena díla. Tento rozpočet lze stanovit až podle projektové dokumentace v minimálním rozsahu pro stavební povolení.

 

 1. Je dostatečný projekt pro stavební povolení nebo je nutná realizační dokumentace?

Nejčastěji je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Primárně je svým rozsahem určena pro povolovací režim stavby a vydání stavebního povolení či souhlasem s ohlášenou stavbou.

I přes to, že lze podle této dokumentace realizovat jednoduché stavební objekty (rodinné domy, malé rekreační objekty apod.), není tento typ vhodný pro realizaci stavby a primárně ve své podstatě pro to ani není určen. K tomuto účelu je určena podrobnější realizační dokumentace.

Je to dáno jen tlakem ¨Vás“ stavebníků/investorů, že se běžně podle těchto projektů stavby realizují (a to ne vždy jen ty jednoduché).

 

 

Závěrem:

Důležitou otázku, kterou by si měl každý z Vás investorů/stavebníků položit, je: „Kolikrát v životě budu stavět svůj dům?“ Většina si odpoví „jen jednou“. Proto by Vám měl Váš dům opravdu maximálně vyhovovat a splňovat veškeré Vaše požadavky. Zároveň by měl být svou celkovou koncepcí a technickými parametry na takové úrovni, aby plnohodnotně plnil svůj účel ne po jednotky několika blízkých let, ale po podstatě delší dobu.

Je pochopitelné, že každý stavebník se snaží stlačit celkové realizační náklady na co nejnižší úroveň.

Pro nás už je méně pochopitelné, že se snaží tlačit cenu vynaloženou za přípravu stavebního záměru na co nejnižší míru, v podstatě až do částek, které ač jim je někdo ochotný nabídnout, tak při hlubším zamyšlení zkrátka nejsou reálné.