Služby

- Projekční činnost

Vykonáme pro Vás kompletní předprojektovou přípravu.

 • územně plánovací informace
 • studie stavby
 • vizualizace

Vypracujeme pro Vás všechny stupně projektové dokumentace.

 • dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSO, DSP)
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • dokumentace bouracích prací (DBP)

Na zpracování dokumentace spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají dílčí části projektu – statiku, vytápění, zdravotechniku, vzduchotechniku, elektroinstalaci a další specifické části dokumentace.

Projektovou dokumentaci vypracováváme na základě studie, kterou pro Vás na základě Vašich požadavků připravíme a kterou si s Vámi v okamžiku, kdy je vše dle Vašich představ, odsouhlasíme. Poté studii rozpracováváme do detailu odpovídající danému typu projektu.

Doba, za kterou projekt vypracujeme, je samozřejmě velmi individuální a ovlivněná především typem řešené dokumentace, částečně ovlivněná i součinností s Vámi.

Obecně lze říci, že se jedná o dobu od 4 týdnů výše od okamžiku odsouhlasení studie. Vše závisí na velikosti a složitosti stavebního záměru a hlavně na stupni zpracovávané dokumentace.

Rozsah a členění projektové dokumentace je dáno Stavebním zákonem, respektive vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Tato vyhláška jasně specifikuje to, co musí každý typ projektu obsahovat.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v projekčním softwaru CADKON+ ARCHITECTURE, dílčí části jsou „profesanty“, taktéž zpracovávány v CAD aplikacích. Kompletní projekt tvoří vyvážený a naprosto profesionální výsledek.

- Inženýrská činnost

Je to doprovodná činnost zahrnující jednání se všemi dotčenými orgány a institucemi.

Zajistíme pro Vás veškeré podklady a závazná stanoviska pro jednotlivá řízení.

Inženýrská činnost představuje následující:

 • oslovení a jednání s dotčenými orgány, stavebním úřadem a dalšími institucemi
 • zajištění územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení případně ohlášení
 • zajištění podkladů pro kolaudaci

Tato činnost je vykonávána v průběhu projekčních prací a navazuje na ně. Je naprosto ideální a časově přínosné, pokud si tuto činnost zajišťujeme během a po zpracování projektu sami jako projektant.

- Rozpočty

V rámci přípravy stavebního záměru zpracováváme položkový rozpočet včetně výkazu výměr.

Rozpočet a hlavně výkaz výměr Vám velmi usnadní jednání s jednotlivými realizačními firmami. Díky výkazu výměr vylučujete jakékoliv spekulace kolem přesně dodávaného množství jednotlivých částí stavby.

- Spolupráce při realizaci stavby

V průběhu realizace Vašich staveb Vám zajistíme následující služby

Stavební dozor/stavbyvedoucí

Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí.

Kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace, dle platných předpisů a norem, v souladu s ohlášením nebo stavebním povolením.

Technický dozor stavebníka (TDS)

V praxi je běžně používaný výraz technický dozor investora.

Tento dozor je stavebník povinen zajistit u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Tuto povinnost ukládá Stavební zákon.

Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka, kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu stavby a správnost prováděných prací a technologických postupů a obvykle sleduje věcnou a objemovou správnost vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

Pomoc při výběru zhotovitele

Svou praxi z realizací staveb umíme zužitkovat při pomoci výběru realizační firmy. Jsme schopni pro Vás zrealizovat výběrové řízení, připravit položkový rozpočet, pokud jej nemáte a porovnat nabídky jednotlivých zhotovitelů. Závěrem může být tabulkové vyhodnocení nebo další jednání za účelem výhodnější ceny.